Rozmowa z wójtem gminy Gzy Cezarym Andrzejem Wojciechowskim.

Diagnoza, informowanie, zasięganie opinii
Nic bez wiedzy mieszkańców gminy

*„Rozwój gminy w naszych rękach” oraz „Wspólny plan mieszkańców gminy Gzy” – to hasła, które sugerują, że społeczność lokalna jest zaangażowana w realizację planów samorządu. O co dokładnie chodzi?
– Tak, to wspólny, bardzo ważny plan realizowany przede wszystkim z mieszkańcami, choć nie tylko. Gmina Gzy realizuje go wspólnie z Fundacją WiseEuropa – Fundacją Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich oraz Fundacją Stabilo, projekt grantowy „Wspólny Plan” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.19 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt dotyczy konsultacji społecznych nowego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gzy”. Zasady tworzenia i zawartość studium określa ustawa z dnia 21 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zakres dotychczas obowiązującego w gminie dokumentu nie odpowiada wymaganiom określonym w art. 10 ust. 1 i 2 ustawy. Konieczna jest także kompleksowa analiza i aktualizacja uwarunkowań rozwoju gminy oraz niezbędne jest sformułowanie nowych kierunków rozwoju gminy. Wszystko co wynikało z obowiązków ustawowych podlegało konsultacjom społecznym, ponieważ w procesie tworzenia tego dokumentu niezwykle ważny jest udział mieszkańców, wnoszących cenne uwagi i spostrzeżenia.

*Czy mógłby pan przybliżyć naszym czytelnikom, co to za dokument?
– Studium składa się z części tekstowej i graficznej. Studium określa diagnozę stanu istniejącego w gminie na różnych płaszczyznach m.in. środowiskowej, społecznej, technicznej, kulturowej oraz wyznacza na tej podstawie kierunki zagospodarowania terenu, co wiąże się także z szeregiem innych wskazań wynikających z właściwości danego obszaru. Ustalenia zapisane w studium są wiążące przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

*Jak przebiegał proces tworzenia Studium?
– Tworzenie studium to proces wieloetapowy. Niemałe znaczenie miała tu praca powołanego przeze mnie Zespołu Konsultacji Społecznych oraz ekspertów z Fundacji WiseEuropa – Fundacją Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich i Fundacją Stabilo. Realizacja projektu odbywała się w kilku etapach. W ramach pierwszego etapu była to diagnoza, w ramach której Zespół Konsultacji Społecznych (KS) dokonał analizy obowiązujących w gminie Gzy dokumentów w celu zebrania wskazówek istotnych dla sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gzy.

Kolejny etap – informowanie – polegał na dostarczaniu mieszkańcom wiedzy o realizacji projektu oraz miał na celu zachęcić wszystkich do czynnego udziału w projekcie. W terminie od 13 do 24 października 2020 r. mieszkańcom zostały przekazane ulotki informacyjne dotyczące konsultacji społecznych w sprawie opracowania nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gzy.
Została również stworzona zakładka „Konsultacje społeczne” na stronie www.gminagzy.pl, w której były zamieszczane na bieżąco informacje odnośnie konsultacji.

W ramach informowania odbyły się dwa spotkania z radnymi: 25.09.2020 r. oraz  20.10.2020 r. w gminnej świetlicy w Gzach. Spotkanie w dniu 25 września 2020 r. odbyło się w trakcie sesji Rady Gminy. Radni zostali wprowadzeni w temat konsultacji społecznych oraz poinformowani zostali o działaniach, jakie będą podjęte w najbliższym czasie w związku z tymi konsultacjami.

Spotkanie 20 października 2020 r. odbyło się przed planowaną sesją Rady Gminy. Kontynuowana była tematyka konsultacji społecznych oraz realizowanego projektu. Radnym oraz sołtysom zostały przekazane materiały promocyjne: pendrive’y oraz ulotki, celem dotarcia z informacją do jak największej liczby mieszańców. Również członkowie zespołu bezpośrednio przekazywali ulotki oraz udzielali informacji na temat studium w ramach realizacji innego projektu realizowanego przez Gminę – „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł niskich emisji na terenie gminy Gzy” w terminie od 13 do 24 października 2020 r.

konsultacje-w-gminie-gzy

*Jaki wpływ na realizację projektu miała pandemia? Był to okres szczególnie trudny, jeśli chodzi o realne spotkania...
– Był to rzeczywiście trudny okres, musieliśmy często zmieniać formułę konsultacji. W okresie od 2 do 16 listopada 2020 r. zespól ds. konsultacji pełnił dyżur telefoniczny, w trakcie którego mieszkańcy mieli możliwość zadawania pytań. Mieszkańcy mogli także kontaktować się z zespołem mailowo. W ramach dyżurów telefonicznych zespół przeprowadził 27 rozmów telefonicznych z mieszkańcami oraz otrzymał 17 wiadomości mailowych. Zapytania dotyczyły głównie spotkań z urbanistą, a także studium i konsultacji społecznych.

Informacje były także przekazywane mieszkańcom za pośrednictwem księży na mszach niedzielnych, za co serdecznie im dziękujemy.

*Jaki wpływ na tworzenie studium miały te wszystkie rozmowy i informacje przekazywane przez mieszkańców?
– Bardzo ważny. Tu wchodzimy w III etap – zasięganie opinii. Od 15 grudnia 2020 r. do 2 lutego 2021 r. mieszkańcy mieli możliwość składania wniosków formalnych do studium. W ramach tej procedury w tym terminie wpłynęło 10 wniosków. Dotyczyły one głównie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług. W okresie od 19 stycznia do 14 marca 2021 r. na portalu kMAP.pl była udostępniona ankieta, za pomocą której zbieraliśmy wszystkie opinie i sugestie dotyczące rozwoju naszej gminy.

W ankiecie wzięło udział ok. 80 osób, osiągając tym samym zakładane wskaźniki projektowe. Raport z wynikami ankiet został przekazany firmie urbanistycznej, która przygotowuje projekt studium i uwzględniła w miarę możliwości sugestie mieszkańców. Raport został udostępniony na naszych stronach internetowych.5 sierpnia 2021 r. w świetlicy wiejskiej w Gzach odbyło się otwarte spotkanie z mieszkańcami, prowadzone przez moderatora, uczestniczyło w nim 28 osób. W spotkaniu wzięła udział urbanistka, która przygotowuje projekt studium. Uczestnikom zostały przekazane materiały promocyjne. Urbanistka przedstawiła przygotowaną prezentację, która zawierała m. in. informacje dot. zagadnień, które powinny być zawarte w studium, krótkie podsumowanie złożonych przez mieszkańców wniosków oraz kierunki założone w projekcie dokumentu studium. Następnie odbyła się dyskusja, w której mieszkańcy zadawali pytania, na które urbanistka udzielała odpowiedzi.

Spotkanie zakończono krótkim podsumowaniem oraz zachęceniem do angażowania się w procedurę sporządzenia studium, do śledzenia stron internetowych gminy, aby mieć wiedzę o kolejnych etapach sporządzenia studium i brać czynny udział w debacie publicznej nad projektem dokumentu.Dla najbardziej aktywnej w dyskusji osoby został wręczony drobny upominek – pendrive sfinansowany z projektu Wspólny Plan. Aby zapewnić komfort rodzicom, którzy przyszli na spotkanie z dziećmi, została zapewniona dodatkowa opieka oraz zabawa plenerowa prowadzona przez animatora.
Na zakończenie trzeciego etapu (zasięganie opinii) przeprowadzono wywiady indywidualne (w formie rozmowy telefonicznej według określonego scenariusza) z czterema przedsiębiorcami z terenu gminy, którzy najbardziej angażują się w sprawy gminne. Ich celem było poznanie opinii przedsiębiorców w zakresie kierunków rozwoju gminy, które mogły by się przyczynić do rozwoju gminy, dla wspólnego dobra wszystkich mieszkańców.
W ramach projektu udało nam się zakupić m.in.: aparat fotograficzny, laptop wraz z oprogramowaniem, namiot z informacją – „Konsultacje społeczne Gmina Gzy” i stolikiem turystycznym oraz rzutnik z ekranem.

logo-konsultacji-gzy

*A co będzie się działo ze wspólnym planem w najbliższej przyszłości, co zechciałby Pan przekazać istotnego dla czytelników?
– Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego to ważny dokument. Kolejne etapy sporządzenia studium obejmują uzgodnienia z uprawnionymi organami oraz wyłożenie projektu studium do publicznego wglądu. W tym okresie będzie również zorganizowana dyskusja publiczna, do której udziału serdecznie zachęcamy. Będzie można wtedy zapoznać się z planowanym zagospodarowaniem działki, która nas interesuje.
Wszystkim osobom dotychczas biorącym udział w procesie tworzenia ważnego dla naszej gminy dokumentu: mieszkańcom, radnym, sołtysom, przedsiębiorcom, księżom, strażakom OSP oraz innym osobom zainteresowanym rozwojem naszej gminy pragniemy serdecznie podziękować. Cieszymy się, że chcecie Państwo razem tworzyć i kształtować przyszłość naszej małej ojczyzny.
Wszystkim uczestnikom należą się podziękowania za dotychczasowe aktywne uczestnictwo w procesie konsultacji oraz wniesione wnioski, uwagi i spostrzeżenia w zakresie opracowania istotnego dokumentu stanowiącego o kierunkach rozwoju naszej gminy. Każda forma uczestnictwa w procesie konsultacyjnym była istotna i  świadczyła, ze rozwój Gminy Gzy nie jest dla jej mieszkańców obojętny.

* No to rzeczywiście – rozwój waszej gminy jest w waszych rękach. I umysłach!

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

ul. Ściegiennego 2
06-400 Ciechanów
tel/fax: (23) 672 34 02
e-mail: sekretariat@ciechpress.pl